Disclaimer & Copyright

Dit is de privacy policy die geldt voor consumenten, die gebruik maken van de diensten van Wildlife Friends International (WFI).

Stichting Wildlife Friends International
Silodam 248
1013AS Amsterdam
Nederland
info@wildlifefriends.nl

K.v.K: 55744869
RSIN: 851843827

1. Inleiding

1.1. Wildlife Friends International (WFI) biedt mensen de mogelijkheid om meer over wilde dieren te weten te komen en onze te ondersteunen met donaties of door een dier te adopteren, op de website van www.wildlifefriends.nl. Dit is een beveiligde website, zodat derde niet uw privé gegevens kunnen onderscheppen.
1.2. WFI hecht eraan een heldere privacy beleid te hanteren met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens van de consument. Dit beleid wordt op deze pagina beschreven. WFI houdt zich in alle gevallen aan de vereisten die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt en de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
1.3. De website www.wildlifefriends.nl en haar onlinesysteem is eigendom van WFI en wordt onderhouden door WFI.

2. Doeleinden persoonsgegevensverwerking

2.1. WFI verzamelt en verwerkt ten behoeve persoonsgegevens van de Consument met de volgende doeleinden: (i) WFI biedt mensen de mogelijkheid om meer over wilde dieren te weten te komen en ons te ondersteunen met donaties of door een dier te adopteren.
2.2. Anders dan in het kader van het hiervoor beschreven, zal WFI persoonsgegevens van de Consument niet aan derden verstrekken, tenzij daartoe gehouden op grond van wet- of regelgeving.

3. Privacy

3.1. Alle mogelijke zorg is besteed aan de persoonlijke informatie die vermeld staat op deze site. Deze informatie zal op geen enkele wijze worden gebruikt anders dan degene die de informatie verstrekt heeft dan wel degene naar wie de informatie refereert expliciet bedoeld heeft.
Van bezoekers die deze site bezoeken zullen de volgende gegevens worden opgeslagen:

  • Serveradres
  • domeininformatie (bijv. .com, nl, eu, nu, org, etc etc)
  • datum, tijd en duur van de bezochte pagina’s
  •  gedownloade documenten
  • soort browser
  • de eventuele refererende site (zoekmachines e.d.)

3.2. Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics en Facebook Social Plugins.
3.3. Wildlife Friends International zal deze informatie uitsluitend gebruiken om de site te verbeteren.
3.4. WFI kan gebruik maken van mailinglists om gebruikers te informeren. WFI is dan wel de eigenaar van de mailinglist en zal alleen informatie sturen wanneer de gebruiker van het e-mailadres hier om gevraagd heeft. WFI doet op geen enkele wijze aan verkopen, verhuren, uitlenen, verhandelen of leasen van deze e-mailadressen of van andere persoonlijke gegevens aan derden. Ook zal WFI nooit refereren naar mailinglists of instanties die dit wel doen.
3.5. Het is niet uitgesloten dat deze site in de toekomst gebruik zal gaan maken van cookies om u te voorzien van een unieke user-ID. Deze cookies kunnen nooit gebruikt worden om u als persoon te identificeren. Cookies kunnen uitsluitend gebruikt worden om uw computer bekend te maken bij de server zodat u qua informatie beter bediend kan worden. Indien u geen gebruik wenst te maken van cookies dan kunt u dit in uw browser aangeven.
3.6. WFI maakt gebruik van het betalingssysteem Mollie. Lees voor meer informatie de privacyverklaring van Mollie.
3.7. Wij maken gebruik van veiligheidsplug-ins, deze zal bij te veel foute inlogpogingen de IP nummers blokkeren.

4. Copyright

4.1. Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden vermenigvuldigd, gewijzigd, verwijderd, doorgestuurd, gedistribueerd, gepubliceerd of verspreid zonder toestemming van Wildlife Friends International. Wanneer u een passage wilt publiceren dan dient u voorafgaand schriftelijk toestemming te vragen aan WFI. Bij de publicatie dient de bron vermeld te worden met een link naar het artikel.

5. Aansprakelijkheid

5.1. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan WFI niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. WFI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

6. Verwijzingen en hyperlinks

6.1. Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. WFI geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

7. Veiligheid van persoonsgegevens

7.1. WFI treft passende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens van de Consument adequaat beveiligd zijn tegen verlies en onrechtmatige verwerking. Voorbeeld is een beveiligde HTTPS verbinding, waardoor de gegevens versleuteld worden. Zij kan evenwel geen garantie geven dat persoonsgegevens die over het internet verzonden worden altijd 100% veilig zijn.

8. Bewaren van persoonsgegevens

8.1. WFI zal persoonsgegevens van de Consument niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze verzameld en verwerkt zijn. In het geval persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn, zal WFI de persoonsgegevens verwijderen of daaruit alle identificeerbare kenmerken verwijderen.
8.2. Op verzoek kunnen wij direct de gegevens verwijderen uit ons systeem

9. Inzage in en correctie/ verwijdering van persoonsgegevens

9.1. Op verzoek van de Consument zal WFI binnen een termijn van vier weken schriftelijk inzage geven in het antwoord op de vraag of en zo ja welke persoonsgegevens van de betreffende Consument worden verwerkt. Op verzoek en indien daartoe gehouden zal WFI de persoonsgegevens van een Consument bovendien binnen de daarvoor geldende termijnen corrigeren of verwijderen.

10. Wijzigingen

10.1. Indien WFI de disclaimer (Privacy Policy ), cookies beleid, om welke reden dan ook wijzigt, worden deze wijzigingen met onmiddellijke ingang op www.wildlifefriends.nl gepubliceerd. De laatste wijziging heeft op 24 mei 2018 plaats gevonden.

11. Vragen en verzoeken om informatie

11.1. Vragen en verzoeken om informatie, kunnen worden gericht aan Wildlife Friends International op het adres

Stichting Wildlife Friends International
Silodam 248
1013AS Amsterdam
Nederland
info@wildlifefriends.nl